Postava snov? Vyskúšajte novinku v tvarovaní tela

Cenník

Dermatovenerologická ambulancia a lekárska kozmetika

Základné vyšetrenia

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

60

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút)

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

15b

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti

22

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

62

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie navyšet- renieje súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

63

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane ráda dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta

32

nehradené zo strany ZP 

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

200

Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných kvapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany

22

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

Príplatky za sťažené výkony

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

65

Príplatok k vyšetreniu dieťaťa do 5 rokov, ťažko mobilného, imobilného, mentálne posvhnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo posvhnutého. Príplatok sa vzťahuje na úkon pod kódom 62: Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola a úkon pod kódom 63: Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

66

Príplatok k vyšetreniu dieťaťa do 5 rokov, ťažko mobilného, imobilného, mentálne posvhnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo posvhnutého. Príplatok sa vzťahuje na úkon pod kódom 60: Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

67

Príplatok u dieťaťa vo veku do piatich rokov pri výkonoch odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovania

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

Odbery, infúzie, injekcie

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

250a

Odobratie krvi venepunkciou (zo žily) do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

250b

Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

250x

Odber venóznej (žilovej) krvi za účelom vyšetrenia laboratórnych parametrov

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

252

Intrakutánna (medzikožná), subkutánna (podkožná), submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna (vnútrosvalová) injekcia.

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

298

Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov (Výkon nezahŕňa cenu za vyšetrenie vzorky v laborátoriu, cenu za vyšetrenie vzorky znáša pacient podľa aktuálne platného cenníka laboratória)

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

299a

Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie (Výkon nezahŕňa cenu za vyšetrenie vzorky v laborátoriu, cenu za vyšetrenie vzorky znáša pacient podľa aktuálne platného cenníka laboratória)

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

299b

Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie ((Výkon nezahŕňa cenu za vyšetrenie vzorky v laborátoriu, cenu za vyšetrenie vzorky znáša pacient podľa aktuálne platného cenníka laboratória)

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

4900

Histologicé vyšetrenie odstráneného tkaniva (vyšetrenie jednej vzorky)

18

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

Dermatovenerologické výkony

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

900

Kryoterapia kože – 1 ložisko

10

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

901

Kauterizácia (ošetrenie vypaľovaním) kože ako samostatný výkon, za 1 ložisko

10

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

904

Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich plantárnych (chodidlových), dlaňových alebo paraunguálnych bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien

45

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

916

Ošetrenie dermatóz (kožné ochorenie) na hlave vrátane čistenia kože

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

917

Ošetrenie dermatóz (kožné ochorenie) na krku vrátane čistenia kože

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

918

Ošetrenie dermatóz (kožné ochorenie) na jednej končatine vrátane čistenia kože

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

919

Ošetrenie dermatóz (kožné ochorenie) na trupe vrátane čistenia kože

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

944

Vyšetrenie znamienok ručným dermatoskopom (

vyšetrenie do 30 min ) u jedného pacienta

42

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

945

Vyšetrenie Woodovou lampou

30

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

Ošetrenie rán

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

2018

Ošetrenie malej rany so sekundárnym hojením

32

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

2018a

Ošetrenie veľkej rany so sekundárnym hojením

52

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP

Laseroterapia biostimulačným laserom

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

578

Laseroterapia (liečebné využitie lasera) do 10 minút

16

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

výkon plne uhrádzaný zo strany ZP 

Esteteická dermatológia

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

Cena UNION (EUR)

7.0

Vyšetrenie pacienta (zhodnotenie zdravotného stavu a navrhnutie riešenie)

30

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.1

Vyšetrenie znamienka s použitím dermatoskopu

(1 – 2 znamienka)

33

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.2

Vyšetrenie znamienok s použitím dermatoskopu (3 až 5 znamienok)

53

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.3

Vyšetrenie znamienok s použitím dermatoskopu ( 6 a viac znamienok). Cena zahŕňa len samotné použitie digitálneho dermatoskopu. K cene je potrebné pripočítať cenu za výkon pod číslom 7.4

53

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.4

Vyšetrenie znamienka s použitím dermatoskopu (6 a viac znamienok). Cena zahŕňa cenu za jednoznamienko pri počte väčšom ako 6.

15

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.5

Znecitlivenie menšej plochy (plocha do 5 cm2)

15

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.6

Znecitlivenie väčšejplochy (plocha od 5 cm2 do 20 cm2)

25

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.7

Aplikácia liftingu 3D kanylovými multiniťami – facelift (iba aplikácia)

230

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.8

Lifting kratkymi kanylovými multiniťami (cena za 1 niť)

83

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.9

Lifting dlhými kanylovými multiniťami (cena za 1niť)

83

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.10

Aplikácia liftingu 3D kanylovými multiniťami -browlift (iba aplikácia)

170

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.11

Apllikácia botulotoxínu - vráska hnevu na čele

80-

100

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.12

Apllikácia botulotoxínu – horizontálne čelo

80-

100

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.13

Aplikácia botuloxínu – vrásky v okolí očí

120

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.14

Chemický peeling TTC celej tváre (povrchové omladenie tváre)

160

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.15

Ošetrenie kryoperom (odstránenie bradavíc,

kožných výrastkov), zákrok zahŕňa odstránenie

jedného ložiska

14

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.16

Plošná prístrojová aplikácia kyseliny hyalurónovej – tvár (cena zahŕňa ajmateriál /

220-280

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.17

Plošná prístrojová aplikácia kyseliny hyalurónovej – krk (cena zahŕňa aj materiál /

110-200

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.18

Plošná prístrojová aplikácia kyseliny hyalurónovej – dekolt (cena zahŕňa ajmateriál v objeme 1,3)

220-280

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.19

Aplikácia hyaluronidázy

67

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.20

Aplikácia botulotoxínu proti poteniu - podpazušie

Od

300

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.21

Aplikácia kyseliny hyalurónovej – Saypha (cena zahŕňa aj materiál v objeme 1ml)

280

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.22

Aplikácia kyseliny hyalurónovej – Juvederm, Teosyal, (cena zahŕňa aj materiál v objeme 1 ml)

280

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.23

Tekutý lifting tváre - jedna dávka výplňového materiálu (v rámci liftingu tváre môže byť potrebných viac dávok, max. 8)

280-

-1500

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

7.24

Plošná prístrojová aplikácia kyseliny hyalurónovej – Revitrane

270

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Mezonite

10

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Tvár 1 ošetrenie

285

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Tvár 2 ošetrenia

520

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Tvár 3 ošetrenia

735

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Krk 1 ošetrenie

285

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Krk 2 ošetrenia

520

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Bioremodelácia PROFHILO Krk 3 ošetrenia

735

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Skinboostrer Revitran 2ML

270

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Polynukleotidy 2 ml Eyes,Face

230-300

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Sisthaema HEVO 2 ml

280-300

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Lekárska kozmetika

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

8.1

Rádiofrekvenčný thermolifting tváre (spevnenie pokožky) v trvaní 60 minút. Výkon zahŕňa odlíčenie, rádiofrekvenciu tváre, masku, sérum a krém.

58

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.2

Rádiofrekvenčný thermolifting tváre a krku

(spevnenie pokožky) v trvaní 75 minút. Výkon

zahŕňa odlíčenie, rádiofrekvenciu tváre a krku,

masku,sérum a krém.

73

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.3

Rádiofrekvenčný thermolifting tváre, krku a dekoltu

(spevnenie pokožky) v trvaní 90 minút. Výkon zahŕňa

odlíčenie, rádiofrekvenciu tváre, krku a dekoltu, masku,

sérum a krém.

123

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.4

Rádiofrekvenčný thermolifting krku (spevnenie pokožky) v trvaní 30 minút. Výkon zahŕňa rádiofrekvenciu krku, masku, sérum a krém.

38

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.5

Rádiofrekvencia (spevnenie pokožky) zadku v trvaní 30 minút

68

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.6

Rádiofrekvencia (spevnenie pokožky) stehien v trvaní 60 minút

111

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.7

Rádiofrekvencia (spevnenie pokožky) brucha v trvaní 30 minút

63

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.8

Neinvazívna mezoterapia tváre - Bioaktív (omladenie pokožky) v trvaní 60 minút. Výkon zahŕňa odlíčenie, koncentráty, olej, mesoterapiu, masku, sérum a krém.

85

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

8.9

Neinvazívna mezoterapia očí - Bioaktív (omladenie pokožky) v trvaní 45 minút. Výkon zahŕňa (odlíčenie, koncentráty, olej, hyaluronové obklady pod oči s botanickou kys. hyaurónovou, záverečný očný krém).

55

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Lekárska kozmetika - masáže

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

9.1

Ručná liftingová masáž tváre a krku v trvaní Výkon zahŕňa (odlíčenie, peeling, koncentráty, masážny krém, liftingovú masáž, masku, sérum a krém).

70

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.2

Ručná liftingová masáž tváre, krku a dekoltu minút. Výkon zahŕňa (odlíčenie, peeling, koncentráty, masážny krém, liftingovú masáž, masku a sérum)

90

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.3

Mikromasáž očného okolia v trvaní 45 minút (odlíčenie, masážny krém, masáž očného okolia, záverečný očný krém)

55

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.4

Možnosť doplnenia masáže v kombinácii s ktorýmkoľvek výkonom uvedeným v cenníku

39

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.5

Chemický peeling

35

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.6

Chemický peeling + Omnilux

73

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

9.7

Chemický peeling + LGM

62

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Lekárska kozmetika - čistenie pleti

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

10.1

Mechanické čistenie pleti s omniluxom Výkon zahŕňa (odlíčenie, peeling, naparovanie, mechanické čistenie, koncentráty, laserová gélova maska, omnilux, sérum a krém)

75

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.2

Prístrojové čistenie pleti (určené pre citlivú pleť, rosacea, teleangienktázie, atrofická pleť s presvitajúcimi kapilármi Výkon zahŕňa odlíčenie, enzymatický peeling - podľa stavu pleti, zmäkčovadlo, vyčistenie.

60

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.3

Bezbolestné čistenie pleti - Hydrafacial Výkon zahŕňa odlíčenie, hydrafacial- mikrodermabrazia, podľa typu a stavu pleti masku, sérum a krém.

60

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.4

Bezbolestné čistenie pleti - Hydrafacial Výkon zahŕňa odlíčenie, hydrafacial, 2x čistenie roztokmi, podľa typu a stavu pleti masku, sérum a krém.

70

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.5

Bezbolestné čistenie pleti - Hydrafacial Výkon zahŕňa mikrodermabraziu, čistenie roztokmi, chemický peeling, aplikácia peptidov, antioxydantov , hydratáciu , LED terapiu- Ošetrenie zamerané na akné, hyperpigmentácie a vrásky.

99

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.6

ENDÓR – komplexné ošetrenie pleti tváre s použitím séra s obsahom unikátnych nanočastíc zlata

79

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.7

Špeciálne masky podľa typu pleti k ošetreniam / liftingová, z morských rias /

28

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

10.8

Mechanické čistenie pleti

45

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Lekárska kozmetika - fototerapia

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

11.1

Fototerapia Omniluxom v trvaní 60 minút. Výkon zahŕňa odlíčenie, koncentráty, laserovú gélovú masku, omnilux 20 min, sérum, krém.

60

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.2

Možnosť doplnenia fototerapie Omniluxom ku ktorémukoľvek výkonu uvedenému v cenníku.

40

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.3

Radiofrekvencia ramená

56

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.4

Radiofrekvencia podbradku

58

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.5

Hydroactiv

40

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.6

Hydroactiv k ošetreniu

30

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.7

Dermapen

105

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.8

Chemický peeling

65

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.5

Modré svetlo

17

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

11.6

Kryopen

20

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

Doplnková kozmetická starostlivosť

Číslo výkonu

Popis výkonu

Cena (EUR)

Cena VšZP (EUR)

Cena Dôvera (EUR)

12.1

Úprava obočia, zahŕňa formovanie a farbenie obočia

25

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

12.2

Farbenie mihalníc, ak je vykonávané spolu sa

akýmkoľvek výkonom uvedeným v cenníku

13

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

12.3

Formovanie obočia , ak je vykonávané spolu

sa akýmkoľvek výkonom uvedeným v

cenníku

10

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

12.4

Vypichovanie mílií (cena za jednumíliu)

6

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

12.5

Depilácia hornej pery voskom

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP

12.6

Depilácia brady voskom

12

nehradené zo strany ZP

nehradené zo strany ZP