Postava snov? Vyskúšajte novinku v tvarovaní tela

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých  osôb (zamestnancov, klientov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne  určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom  pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9  Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných  údajov). 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch  pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva: a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby  spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom  automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.  Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti  dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia). 

  1. b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65  Nariadenia). 
  2. c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na  ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie  vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou  informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,  recitál 65, 66 Nariadenia. 
  3. d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67  Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov  do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným  údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania. 
  4. e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich  informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu  prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním  tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.  

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej  nám ako prevádzkovateľovi.

  1. f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu  na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov,  ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej  situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej  nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,  ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi  verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše 

záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných  údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).  

Spoločnosť Dermaestetic s.r.o., Kalinčiakova 26, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ  informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom  maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia,  úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým  osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich  osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv  a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné  údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu  ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať  za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať  udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,  na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

  1. a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@dermaklinik.sk, 
  2. b) telefonicky 0907935321 alebo 
  3. c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie  súhlasu“ na obálke. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu  pred jeho odvolaním. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia  Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,  aby ste nás kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov. 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík  v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu  v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky  opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi  a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným  pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) V rámci  predmetného informačného systému dochádza k plneniu  hlavného účelu aj prostredníctvom týchto účelov: 

V rámci personálnej agendy: 

a) vedenie osobnej agendy zamestnancov  v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom  vzťahu, 

b) spracúvanie agendy skončenia pracovného pomeru, c) spracúvanie agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru(predzmluvné vzťahy),  

d) spracúvanie agendy zvyšovania kvalifikácie  zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvom,  vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení  či preukazov. Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených  oprávnení, 

e) spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby – komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie  zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy  z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov  a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov  v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti), 

f) spracúvanie agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci a to komplexné zabezpečenie BOZP agendy a s tým  súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie  pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol  dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov  a podobne, 

g) internej komunikácie – kontaktovanie zamestnancov  z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich  pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh  a povinností (napr. choroba, zastupovanie, zmena zmeny). 

V rámci mzdovej agendy: 

h) spracúvanie miezd a vedenie mzdovej agendy zamestnancov  prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre  účely nemocenského, zdravotného a sociálneho  zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických  osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce  a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým  súvisiace úkony, 

i) vedenia evidencií v zmysle mzdových predpisov, j) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom  podľa príslušných zákonov a dohôd.

Názov informačného systému 

IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právny základ 

A) B) Personalistika: 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.  Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava  Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník  práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z.  

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku  na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej  neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004  Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004  Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších  predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon  NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom  zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane  osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,  zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a  doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v  znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o  starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005  Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o  civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov,  zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi,  zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene  a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových  situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších  predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou  zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda  o zasielaní výplatných pások…). 

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

C) Výberové konanie – predzmluvné vzťahy: 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

D) Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení  neskorších predpisov. 

E) Pracovná zdravotná služba:  

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon  č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej  na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách  za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej  republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce  

a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác  z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu  na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej  zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú  a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 

F) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z.  MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom  pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie  predpisy. 

G) Interná komunikácia: 

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.  Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého  plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho  zamestnancov. 

H) I) J) Mzdy: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava  Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník  práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.  z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších  predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej  neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004  Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004  Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších  predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon  NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom  zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane  osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,  zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a  doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v  znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o  starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005  Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o  civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov,  zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  

zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi,  zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene  a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových  situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších  predpisov.

Kategórie príjemcov 

A) B) Personalistika: 

sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej agendy, orgány  verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

C) Výberové konanie – predzmluvné vzťahy: 

sprostredkovateľ pre agendu výberového konania, orgány  verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

D) Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa. E) Pracovná zdravotná služba:  

sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej  služby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych  predpisov a iné oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha  na základe zákonnej povinnosti, oprávnené osoby  prevádzkovateľa. 

F) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa  príslušných právnych predpisov a iné oprávnené subjekty, ak  poskytovanie prebieha na základe zákonnej povinnosti,  oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

G) Interná komunikácia: 

oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

H) I) J) Mzdy: 

Sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy, orgány  verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov pre  všetky účely spracúvania v rámci  predmetného IS

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

A) – D) 70 rokov od narodenia v rámci osobnej zložky  zamestnanca 

E) 5 rokov od evidencie 

F) 5 rokov od evidencie 

G) 30 dní po skončení pracovného pomeru 

H) – J) – 50 rokov od evidencie mzdových listov

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania pre všetky  účely spracúvania v rámci  

predmetného IS

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

A) B) Personalistika: 

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,  vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí  zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

C) Výberové konanie – predzmluvné vzťahy: 

uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového  konania 

D) Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

zamestnanci, bývalí zamestnanci 

E) Pracovná zdravotná služba:  

zamestnanci, bývalí zamestnanci 

F) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zamestnanci, bývalí zamestnanci 

G) Interná komunikácia: 

zamestnanci 

H) I) J) Mzdy: 

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,  vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí  zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok,  došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie  pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov,  skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane  automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie  jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému 

IS Ekonomicko-účtovná agenda

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,  zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov 

Sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva, orgány verejnej  moci podľa príslušných právnych predpisov a iné oprávnené  subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe zákonnej  povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

10 rokov od zavedenia do ekonomicko účtovnej agendy

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia  a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov  a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov, klienti

3 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie  úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku,  vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie  spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov  (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli  lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia  elektronickej pošty.

Názov informačného systému 

IS Správa registratúryPrávny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,  305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o  e-Governmente).

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

od 30 dní po 70. rok života zamestnanca

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných  údajov vymedzených prevádzkovateľom 

4 EVIDENCIA KLIENTOV

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – klientov  je spracovanie údajov pri objednávke služieb alebo tovarov  poskytovaných prevádzkovateľom.

Názov informačného systému 

IS Evidencia klientov

Právny základ 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia  v súlade s Obchodným zákonníkom. 

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

10 rokov v rámci evidencie účtovných dokladov

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby – klienti

5 EVIDENCIA PACIENTOV

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb  je spracovanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej  starostlivosti klientom kliniky estetickej medicíny.

Názov informačného systému 

IS Evidencia pacientov

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v  znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

20 rokov od zaradenia do evidencie

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby – klienti kliniky

6 PRÁVNE VZŤAHY A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vedenia  právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie  opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov,  zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí  o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie  záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym  dosahom, atď.), zabezpečenie vymáhania pohľadávok od  dlžníkov.

Názov informačného systému 

IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávokPrávny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení  neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky  súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,  Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č.  71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych  exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení  neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy  v platnom znení, Zákon NR SR č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa  zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej  činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších  zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony.

Kategórie príjemcov 

sprostredkovateľ, 

advokát, 

súdne orgány, 

exekútorské úrady, 

notárske úrady, 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a  iné oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti,  

oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

10 rokov po skončení účelu spracúvania

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dlžníci,  

protistrany v sporoch,  

iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

7 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy  zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov  z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných  povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko 

odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 

Právny základ 

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej  a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov  a odberateľov.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských  vzťahov

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa8 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí  fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako  dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci  prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti  na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva 

9 AGENDA VEDENIA SPOLOČNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie  obchodnej spoločnosti, vedenie evidencie o jej zástupcoch,  vlastníkoch, vedenie evidencie obchodného a živnostenského  registra, vypracovávanie zmlúv, čestných prehlásení, príprava  a zabezpečenie poverení, plnomocenstiev, licencií a povolení,  zabezpečenie vyplácania vkladov, odmien, prémií, a pod.

Názov informačného systému 

IS Agenda vedenia spoločnosti

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej  činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Kategórie príjemcov 

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa  príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby  prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov 

5-10 rokov po skončení účelu spracúvania

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa. 

Kategórie dotknutých osôb 

členovia vedenia spoločnosti

10 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie  do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového  konania.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ 

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred  jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ – Profesia.skCezhraničný prenos os. údajov 

Profesia.sk – Uskutočňuje sa do USA (Kalifornia), Profesia.sk má  uzatvorené Štandardné zmluvné doložky o prenose osobných  údajov do tretej krajiny. 

V iných prípadoch sa cezhraničný prenos neuskutočňuje.

Lehoty na vymazanie os. údajov 

1 rok od konca kalendárneho roka, v ktorom bola prijatá žiadosť

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

uchádzači o zamestnanie

11 ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných  údajov fyzických osôb v rámci prípravy zmluvných vzťahov,  prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv  o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie  sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských  vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv  a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. 

Názov informačného systému 

IS Zmluvné vzťahy 

Právny základ 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy  uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

zmluvná strana – fyzická osoba

12 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov 

A) Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie  prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov  a informácií o dotknutých osobách so zámerom budovať jeho  dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,  vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach, na intranete. 

B) Spracovanie osobných údajov za účelom vyhotovovania  fotografií pacientov pre účel porovnania výsledku „PRED“ a „PO“  vykonaní zdravotných zákrokov.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ pre všetky účely  spracúvania v rámci predmetného  IS

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred  jeho odvolaním. 

§ 11 – 16 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník

Kategórie príjemcov pre všetky  účely spracúvania v rámci  

predmetného IS

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov pre  všetky účely spracúvania v rámci  predmetného IS

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov  pre všetky účely spracúvania  v rámci predmetného IS

2 roky po naplnení účelu spracovania, resp. 30 dní po odvolaní  súhlasuInformácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania pre všetky  účely spracúvania v rámci  

predmetného IS

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb pre  všetky účely spracúvania v rámci  predmetného IS

zamestnanci prevádzkovateľa IS, 

iné dotknuté osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním  osobných údajov na vymedzený účel.

13 MARKETING A PRIAMY MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je: 

A) vedenie evidencie dotknutých osôb, ktoré súhlasili so  zasielaním informácií súvisiacich s ponukou tovarov a služieb  prevádzkovateľa vrátane zasielania informácií o zvýhodnených  ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie  obchodných oznámení prostredníctvom elektronických  prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo  telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené  dotknutou osobou. 

B) vedenie evidencie dotknutých osôb, ktorým prevádzkovateľ  poskytuje informácie súvisiace s ponukou podobných tovarov a  služieb , ktoré si dotknutá osoba u neho objednala/zakúpila,  vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách,  produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom  elektronických prostriedkov – formou poštového/e 

mailového/alebo telefonického kontaktovania.

Názov informačného systému 

IS Marketing a priamy marketing

Právny základ 

A) Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá  osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie  súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo  súhlasu pred jeho odvolaním. 

B) Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zasielanie  informácii v rámci priameho marketingu, kedy medzi dotknutou  osobou a prevádzkovateľom je relevantný a primeraný vzťah, tzn.  dotknutá osoba je v postavení klienta alebo v jeho službách voči  prevádzkovateľovi.

Kategórie príjemcov pre všetky  účely spracúvania v rámci  

predmetného IS

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

A) 3 roky od konca kalendárneho roka, v ktorom bol súhlas  udelený 

B) 30 dní po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania pre všetky  účely spracúvania v rámci  

predmetného IS

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

A) dotknutá osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem  o marketingové služby 

B) dotknutá osoba – zákazník14 SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Účel spracúvania osobných údajov 

Organizovanie a vyhodnocovanie súťaží organizovaných  prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu na sociálnych sieťach.  Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba registrovaná  na príslušnej sociálnej sieti. Hlavným účelom spracúvania  osobných údajov dotknutých osôb je vedenie evidencie  súťažiacich, prihlásenie na súťaž, vzájomná komunikácia  s účastníkmi, zasielanie informácii týkajúcich  sa súťaže, prípadné doplnenie alebo vysvetlenie podmienok  v rámci súťaže.

Názov informačného systému 

IS Súťaže na sociálnych sieťach

Právny základ 

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred  jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

1 rok od konca roka, v ktorom bola súťaž organizovaná

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom

15 REKLAMÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – zákazníkov  je zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi  prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní  reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb  poskytovaných prevádzkovateľom.

Názov informačného systému 

IS Reklamácie

Právny základ 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Kúpna zmluva medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.  Kúpno-predajné vzťahy a procesy sa riadia Všeobecnými  obchodnými podmienkami prijatými prevádzkovateľom v zmysle  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov, zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri  podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 102/2014 o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.

Kategórie príjemcov 

– orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa  príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby  prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

10 rokov od ukončenia reklamácie

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

Zákazníci, ktorí si voči prevádzkovateľovi uplatnili právo na  reklamáciu tovarov (produktov/služieb).

16 KAMEROVÝ SYSTÉM

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu  ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním,  lúpežou, resp. iným vandalizmom ako aj zabezpečenie  bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Kamerový systém 

Právny základ 

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.  Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku  prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným  vandalizmom ako aj zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa  a dotknutých osôb.Kategórie príjemcov 

Orgány činné v trestnom konaní, oprávnené osoby  prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam  vyhotovený

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré  sú monitorované kamerovým systémom

17 POSKYTNUTIE KAMEROVÉHO ZÁZNAMU ORGÁNOM PRESADZOVANIA PRÁVA

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je poskytnutie obrazového záznamu z kamerového systému  orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.

Názov informačného systému 

IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania  práva

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. 172/1993 Z. z. o policajnom zbore.

Kategórie príjemcov 

Orgány presadzovania práva podľa príslušných právnych  predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam  vyhotovený

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

18 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu  obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku  6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov,  ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci  vyžadovať dokumenty na základe súčinnosti.

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

podľa jednotlivých IS prevádzkovateľa

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú  v dokumentácii prevádzkovateľa

19 MIMORIADNE SITUÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie  osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných  externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období  mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia  dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Mimoriadne situácie

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov 

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a iné  oprávnené subjekty, ak poskytovanie prebieha na základe  zákonnej povinnosti, oprávnené osoby prevádzkovateľaCezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

– zamestnanci prevádzkovateľa, 

– iné externé fyzické osoby.

20 NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných  údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla  prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo  prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu  správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne  potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb  informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej  spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ.  Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok  Vašim potrebám.

Názov informačného systému 

IS Nevyhnutné cookies

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 ods. 5

Kategórie príjemcov 

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

Po ukončení prehliadania webového sídla

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

21 VOLITEĽNÉ COOKIES 

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných  údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla  prevádzkovateľa v rámci rôznych druhov cookies, ktorými sú: a) Analytické a štatistické – sledovanie štatistík a návštevnosti  webstránok zamerané na hodnotenie výkonu. Hlavnou funkciou je  napr. hodnotenie výkonnosti obsahu, používanie prieskumu trhu  na vytváranie údajov o cieľovej skupine, rozvíjanie a zlepšovanie  produktov a i. Účelom cookies je analýza využívania webovej  stránky používateľmi smerujúca k optimalizácii a zlepšovaniu  služieb, štatistické zisťovanie. 

b) Marketingové – marketingové cookies prevádzkovateľa a tak  isto marketingové cookies tretích strán využívané na účely  personalizácie reklamy a priameho marketingu a personalizácie  zobrazovaného obsahu. Hlavnou funkciou je napr. výber reklám a  obsahu zameranú na skupinu zákazníkov, výber  personalizovaných reklám a obsahu, hodnotenie výkonnosti  reklamy a/alebo obsahu, používanie prieskumu trhu na vytváranie  údajov o cieľovej skupine na účely priameho marketingu a  personalizácie reklamy, vývoj produktov a i. Účelom cookies je  výber základných reklám, výber personalizovaných reklám,  vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber  personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo  obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov za  účelom doručovania marketingového odkazu.

Názov informačného systému 

IS Voliteľné cookies

Právny základ 

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred  jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

Nie sú.Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

12 mesiacov odo dňa poslednej návštevy webstránky

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa