Postava snov? Vyskúšajte novinku v tvarovaní tela

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých  osôb (návštevníkov webu) v našich informačných systémoch na presne určených právnych  základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní  osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia  (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov). 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre  konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva: a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov  a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe  v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti  dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a  identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia). 

  1. b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál  65 Nariadenia). 
  2. c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,  na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie  vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou  informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,  recitál 65, 66 Nariadenia. 
  3. d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67  Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného  systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania. 
  4. e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich  informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu  prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním  tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa  nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme  alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  5. f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu  osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej  situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely  oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania  vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito  záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby,  ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).  

Spoločnosť Dermaestetic s.r.o., Kalinčiakova 26, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ  informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom  maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko  ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám  ako dotknutej osobe oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu  Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva  a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné  údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.  Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok  neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek  odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,  na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

  1. a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@dermaklinik.sk, 
  2. b) telefonicky 0907935321 alebo 
  3. c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu  pred jeho odvolaním. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia  Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,  aby ste nás kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov. 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných  údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla  prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo  prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu  správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne  potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb  informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej  spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako  užívateľ.

Názov informačného systému 

IS Nevyhnutné cookies

Právny základ 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov 

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

Po ukončení prehliadania webového sídla

Informácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

VOLITEĽNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných  údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla  prevádzkovateľa v rámci rôznych druhov cookies, ktorými sú: a) Analytické a štatistické – sledovanie štatistík a návštevnosti  webstránok zamerané na hodnotenie výkonu. Hlavnou funkciou  je napr. hodnotenie výkonnosti obsahu, používanie prieskumu  trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine, rozvíjanie a  zlepšovanie produktov a i. Účelom cookies je analýza využívania  webovej stránky používateľmi smerujúca k optimalizácii a  zlepšovaniu služieb, štatistické zisťovanie. 

b) Marketingové – marketingové cookies prevádzkovateľa a tak  isto marketingové cookies tretích strán využívané na účely  personalizácie reklamy a priameho marketingu a personalizácie  zobrazovaného obsahu. Hlavnou funkciou je napr. výber reklám a  obsahu zameranú na skupinu zákazníkov, výber  personalizovaných reklám a obsahu, hodnotenie výkonnosti  reklamy a/alebo obsahu, používanie prieskumu trhu na  vytváranie údajov o cieľovej skupine na účely priameho  marketingu a personalizácie reklamy, vývoj produktov a i. 

Účelom cookies je výber základných reklám, výber  personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného  obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie  reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line  zdrojov údajov za účelom doručovania marketingového odkazu.

Názov informačného systému 

IS Voliteľné cookies

Právny základ 

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred  jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 

12 mesiacov odo dňa poslednej návštevy webstránkyInformácia o existencii  

automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľaOsobitne k službám tretích strán 

Služba Google Analytics od spoločnosti Google 

Google Analytics je nástroj spoločnosti Google, ktorý nám umožňuje vytvárať rýchle a jednoduché  prehľady, sofistikované komplexné štatistiky a reporty o návštevnosti našej webovej stránky a  chovania zákazníkov. 

Vykonávania analýz je kľúčovým nástrojom pri optimalizácii reklamných kampaní, optimalizácii obsahu webovej stránky a tvorbe stratégii. 

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House,  Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.  

Podmienky poskytovania služby:  

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html 

Zásady zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk 

Politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  

https://policies.google.com/privacy?hl=sk 

Odkazy na sociálne siete (Facebook, Instagram)  

Jednoduché prepojenie návštevníka webstránky s užívateľským účtom na danej sociálnej sieti. V  záujme ochrany Vašich osobných údajov pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame  pluginy sociálnych médií ale do našich webových stránok sú zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. 

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov  zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby. 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php